semboltatilsitesi

ESKİ SU BORÇLARI

MÜLK ALIRKEN VEYA KİRALARKEN ESKİ SU BORÇLARI İÇİN YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMLER
17/06/1999 Tarih ve 99/533 Sayılı İSKİ Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Borcunu Ödemeden Ayrılan Müşterinin Borçlarının Tahsili ve aynı kullanım yerine yeni Müşteri yapılması ile ilgili olarak;

 1. Bir binayı, daireyi veya su kullanılan mahalli satın alanlar veya kiralayanlar aşağıdaki şartları yerine getirerek eski borçları ödemeden kendi adlarına mukavele yapabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü dernek ve vakıflar hakkındaki uygulamalarda Genel Müdür yetkilidir.
  Bütün müşteri gurupları için; borcunu ödemeden ayrılan müşterilerden sonra aynı kullanım yerine müşteri olacaklar.
  1. Binanın veya dairenin sahibi veya yeni kiracısı olduğunu belgelemeleri, (tapu veya kira mukavelesi ve ikametgah)
  2. Yeni mukavele yapacağı binaya veya daireye taşındığı tarihten itibaren 90 gün içinde İSKİ’ye müracaat etmiş olmaları .
  3. Daha önce terk ettiği yere ait mukavelesi, kendi üzerine olsun veya olmasın su kullandığı mahaldeki o tesisata ait borcunu ödemiş olmaları.
  4. Daha önceki tesisat müşterek saatten geçiyorsa eski ikametgahının yöneticisinden veya mal sahibinden su borcunu ödediğine dair yazı getirmeleri.
  5. İSKİ mesuliyet sahası haricindeki bir yerden yeni taşınmış ise bu taşınma ile ilgili resmi kurumlardan alınan bir belgeyi ibraz etmeleri (muhtarlıktan alınacak ikametgah, nakil evrakı sureti veya tahsis belgeleri vs. gibi) kaydıyla eski borcu ödemeden kendi adlarına mukavele yapabilirler .
 1. 1.Maddedeki şartları yerine getirerek mukavele yapan müşteriden, mukavele evrakı dışında ayrıca,
  1. ”Mukavele yaptığım tarihten önce  (3 aylık süre hariç) bu mahalde su kullanmadığımı, ikametgah etmediğimi,
  2. Daha önce bu tesisattan su kullanan kişi, şahıs ve şirketlerle herhangi bir yakınlığımın, ortaklığımın veya akrabalığımın bulunmadığını,
  3. Geçmiş tarihlerden kalan ödenmeyen borçlarla ilgili herhangi bir ilişiğimin bulunmadığını, bu borçlarla ilgili olarak ödeyeceğime dair ikinci şahıslara karşı sözlü ve yazılı taahhütümün bulunmadığını belirtir, beyanlarımın aksine bir tespit halinde suyumun kesilmesinde hiçbir hak iddia etmeyeceğimi, geçmiş borçların tamamını ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.”
   Sözlerini ihtiva eden bir taahhütname alınır. (Örnek 1)

   Borcunu ödemeden giden müşterinin yeni adresinin tespiti açısından aynı taahhütnamenin alt bölümüne,
  4. Yeni yapılacak mukavele tarihinden önceki mukavelenin kimin adına yapılmış olduğu,
  5. Suyun kimin kullandığı,
  6. Kurumda kayıtlı su mukavelesi yapan şahıs ile su kullanan şahısların şu anda hangi adreste bulunduklarını ifade eden bilgiler iki nüsha olarak hazırlanır,
   Mukavele işlemleri esnasında her iki nüsha müşteriye imzalattırıldıktan sonra bir nüsha dosyasında hıfz edilir, diğeri ise takibi için borç takibi yapan servise gönderilir. Eski müşteriye ait bilgiler yeni müşteri olacak şahıs veya şirketi bilmiyor ise “bilmiyorum” beyanı alınır.
  1. Borç takibi yapan servis tarafından madde 2’deki bilgiler doğrultusunda kendi adına yeni mukavele yapan müşteri ile ilgili yerinde inceleme yaparak müşteri beyanı doğru ise o yeri borçlu olarak terk eden eski müşterinin yeni taşındığı mahal tespit edilerek borcun tahsili ve su kullanıyorsa kendi adına mukavele yapması için 8 gün süreli tebligat yapılır (Örnek 2).
   Borcunu ödemediği ve yeni su kullandığı yerle ilgili adına mukavele yapmadığı takdirde kullandığı su kesilerek borcun yasal yollardan tahsili için evraklar 1.Hukuk Müşavirliğine havale edilir.
  2. Eski borcu ödemeden madde 1 gereği kendi adına mukavele yapan müşteri, madde 2’de belirtilen taahhütnamedeki beyanın doğru olmadığını (komşuları ve muhtarlıkta yapılan inceleme sonucu bir tutanak tanzim edilir) tutanakla tespit edilmesi halinde, geçmiş döneme ait borç için müşteriye 8 gün vadeli tebligat yapılır. Yapılan tebligata rağmen süre sonunda borç ödenmezse suyu kapatılır. Borcun kanuni yollardan tahsili için evrak 1. Hukuk Müşavirliği’ne gönderilir.
 2. Borcunu ödemeden ayrılan müşterilerden sonra aynı kullanım yerine müşteri olacak sanayi, ticarethane ve şantiye müşterilerinden;
  1. Şirketler ve sanayi müşterilerinden kendi adlarına mukavele yapmaları esnasında Tarifeler Yönetmeliği ve Yönerge hükümlerine göre ayrıca teminat alınır. Yıl içinde alınan teminat miktarı bu müşterinin aylık ortalama tüketim değerinden az ise tüketim bedeline eş değer fark teminat miktarı da müşteriden istenir.
  2. Ticarethane, sanayi ve inşaat mukavelesi yapılması safhasında binayı kiralayan şahısla birlikte mal sahibinin kefaleti de istenir.
Binaya mal sahibinin kendi adına ( sanayi, ticarethane veya inşaat tarifesi olarak) mukavele yapması halinde mukavele yapan bina sahibi dışında uygun bir muteber kefil istenir. Bina içinde su kullanmakta olup kendi adına mukavelesi olmayan yerler için ilgili Şube Müdürlüklerince bu müşterilere kendi adlarına mukavele yapılması için 8 gün vadeli tebligat yapılır, süre sonunda mukavele yapmamaları halinde suları kapatılır, usulsüz su kullanma cezası taahhuk ettirilir. Müşterinin büyük meblağda borcu var ise taksit kolaylığı getirilerek adına mukavele yapılması sağlanır.TAAHHÜTNAME


...............................No.lu Mukavele ile ........................................................................ adına kayıtlı .................................................................................................................. ........................................................ adresindeki konut / işyeri’ne ekli tapu-kira kontratı ........................................................v.s. belgesinden anlaşılacağı üzere ........................ tarihinde taşındım.


Adıma su mukavelesi yapmak istiyorum. Bu sebeple;


  1. Müracaat tarihinden önce bu mahalde su kullanmadığımı, ikamet etmediğimi,
  2. Daha önce bu tesisattan su kullanan kişi, şahıs ve şirketlerle herhangi bir yakınlığım, ortaklığım, akrabalığımın bulunmadığını,
  3. Geçmiş tarihlerden kalan, ödenmeyen borçla ilişiğimin olmadığını, bu borçla ilgili olarak ödeyeceğime dair 2’nci şahıslara karşı sözlü ve yazılı taahhüdümün bulunmadığını belirtir, beyanlarımın aksine bir tespit halinde suyumun kesilmesinde hiçbir hak iddia etmeyeceğimi, geçmiş borçların tamamını ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.
Mukavele No :

Mukavele Sahibi :

Mukavele Sahibinin Tespit

Edilmiş Adresi ( v.s. bilgiler) :

Suyu kullananın Adresi :

Suyu Kimin Kullandığı :

..../..../.....

Adı ve Soyadı

NOT: Taahhütname noterden tasdikli olacaktır.
SAYIN......................................

...................................................

..................................................

Halen su kullandığımız yukarıda adresi yazılı ev/ işyerinde ..................... nolu su mukavelesi adınadır.

Su kullandığınız yerlerde su mukavelesinin adınıza olması kanuni bir zarurettir. Bu sebeple mezkur mahalle taşındığınız tarihte su mukavelesini adınıza yapmanız gerekirdi.

Yazımızın tebliğ tarihinden itibaren (8) sekiz gün içinde adınıza mukavele yapmanızı rica eder, aksi takdirde suyunuzun kesileceğini üzülerek bildiririz.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ
Bugün 19 ziyaretçi (157 klik) kişi burdaydı!
 
Asansör Bak.
Çatı Bakımı
HavuzBakımı
BahceBakımı
Isı Tasarrufu
Ev Bakımı
Yangın

Kat mülk.kanu.
Kat mülk.geçiş
Yargıtay karar.
Doğal afet sig.
Bilgi Bankası
Mevzuat
Ziyaretçi Deft.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=