semboltatilsitesi

AVUKATLIK ÜCRETLERİ

AVUKATLIK ÜCRET TARİFELERİ 2008-2009
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM


Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret


1.
Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) - 110,00YTL
takip eden her saat için 55,00YTL

2.   Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) - 220,00YTL  
takip eden her saat için - 110,00YTL  

3. Yazılı danışma için - 230,00YTL

4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde - 130.00 YTL

5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri - 220,00YTL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması - 650,00YTL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler - 650,00YTL

  


İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret


1.
Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için - 160,00YTL

2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için - 270,00YTL

3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için- 1.100,00YTL

4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için - 500,00YTL

5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise- 2.200,00YTL
b) Duruşmalı ise - 3.850,00YTL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir           

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli

Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret


1.
Yapı kooperatiflerinde - 400,00YTL

2. Anonim şirketlerde - 660,00YTL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


1.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti - 660,00YTL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM


Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret


1.
Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise - 140,00YTL
b) Duruşmalı ise - 190,00YTL

2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için - 250,00YTL

3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için - 440,00YTL                                       

4. Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise - 390,00YTL                                                                                            
b) Duruşmalı ise - 550,00YTL
(Şu kadarki, davanın ilişkin bulunduğu vergi miktarı duruşmasızlarda 3.250,00 YTL, duruşmalılarda 4.580,00 YTL’ sine kadar olan işlerde yukarıdaki maktu ücretlerin 1/2’sinden az olmayacak şekilde tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücreti belirlenir.)

                                                                                                                                                 

     
İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret


1.
İcra dairelerinde yapılan takipler için - 140,00YTL

2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için - 140,00YTL

3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için - 250,00YTL

4. İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için - 140,00YTL                                    

5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için - 220,00YTL

6. Sulh mahkemelerinde takip edilen davalar için - 275,00YTL

7. Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için - 500,00YTL

8. Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için - 220,00YTL
(Şu kadarki müddeabihi 1850,00 YTL geçen işlerde, bu tarifenin üçüncü kısmına göre Avukatlık ücreti belirlenir.)

9. Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar için - 1.200,00YTL
(Şu kadarki, konusu para ile ölçülebilen işlerde, müddeabihin 10000,00 YTL geçmesi halinde, bu tarifenin üçüncü kısmına göre Avukatlık ücreti belirlenir)

10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için - 1.100,00YTL

11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için - 500,00YTL

12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için- 1.100,00YTL

13. Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için - 550,00YTL

14. İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise - 350,00YTL
b) Duruşmalı ise - 450,00YTL

15. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için - 1.100,00YTL

16. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise - 500,00YTL
b) Duruşmalı ise - 1100,00YTL

17. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için - 550,00YTL

18. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için - 550,00YTL

19. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar - 1.650,00YTL
b) Diğer dava ve işler - 900,00YTL

     


ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret


1.
 İlk 15.000,00 YTL için - % 12
2.  Sonra gelen 25.000,00 YTL için - % 10
3.  Sonra gelen 50.000,00 YTL için - % 8
4.  Sonra gelen 140.000,00 YTL için - % 6
5.  Sonra gelen 370.000,00 YTL için - % 4

6. Sonra gelen 550.000,00 YTL için - % 2

7.  Sonra gelen 950.000,00 YTL için - % 1

8. (Değişik:RG-05/01/2008-26747) 2.100.000,00-YTL’den yukarısı için - % 0,1
Bugün 2 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!
 
Asansör Bak.
Çatı Bakımı
HavuzBakımı
BahceBakımı
Isı Tasarrufu
Ev Bakımı
Yangın

Kat mülk.kanu.
Kat mülk.geçiş
Yargıtay karar.
Doğal afet sig.
Bilgi Bankası
Mevzuat
Ziyaretçi Deft.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol